Odwiedzin: 2234 osób.Użytkownik niezalogowany.
Zaloguj się


Promowane ADOPCJE:

stat4u

Warunki adopcjiAdopcja może być dokonana tylko osobiście za okazaniem dowodu tożsamości. Adoptującym musi być osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
Przed wydaniem psa przeprowadzamy wizytę przedadopcyjną, która polega na rozmowie z potencjalnym, nowym właścicielem.  Przy odbiorze zwierzęcia podpisywana jest umowa adopcyjna. Dane osobowe osób adoptujących są chronione, tzn. moĹźna je udostępniać osobom trzecim tylko w celach i na zasadach przewidzianych prawem.
Nie dowozimy psów do nowych domów, nie odpowiadamy na sms-y. Preferujemy kontakt telefoniczny na wskazane w ogłoszeniach numery.

Za zaadoptowanego, małego i średniego psa należy uiścić opłatę 40 zł a za dużego 60 zł (koszt ten tylko w małej części pokrywa wydatki przeznaczone na każdego psa: czipowanie, szczepienie, książeczka zdrowia, kastracja).

Jeśli jesteś zdecydowany na to, aby przygarnąć jednego z naszych zwierzaków, umów się z nami telefonicznie - 660662191, 660662171. Osoby przeprowadzające adopcje zwierząt działają w ramach wolontariatu, dlatego jeśli chwilowo nie odbieramy telefonu, prosimy o cierpliwość. KaĹźdy z nas pracuje zawodowo. Najlepiej dzwonić po godzinie 18:00.

Wybierając się do schroniska zabierz ze sobą smycz, obrożę lub transporter.

Od momentu zabrania psa jesteś odpowiedzialny za jego los. Musisz dbać o niego, regularnie odżywiać, zapewnić mu spacery, regularnie odwiedzać lekarza weterynarii a przede wszystkim traktować go jak członka rodziny!

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Krotoszynie kontroluje warunki w jakich przebywa zabrane ze schroniska zwierzę.

Nie wydajemy psów na łańcuch !!!TREŚĆ UMOWY ADOPCYJNEJ

Dwa pierwsze art. dotyczą danych osoby adoptującej i opisu adoptowanego psa.
 
§ 3. Adoptujący zabierając psa opisanego w par.1 do adopcji zobowiązuje się:
1.Zapewnić zwierzęciu wyżywienie, wodę i schronienie oraz utrzymać w granicach swojej posesji, nie wypuszczając swobodnie na teren otwarty bez dozoru.
2. Zaopatrzyć zwierzę w obrożę z adresem lub numerem telefonu.  
3. Szczepić  psa w wyznaczonych przez lekarza wet. terminach.
4.Zarejestrować zwierzę we właściwym urzędzie oraz zapewnić mu staranną opiekę medyczno-weterynaryjną.
5. Nie trzymać psa na łańcuchu i zapewnić zwierzęciu codzienne spacery lub możliwość swobodnego biegania na terenie posesji,
6. Traktować adoptowane zwierzę z należnym istocie żywej szacunkiem.
7. Nie poddawać zwierzęcia eksperymentom medycznym lub jakimkolwiek innym eksperymentom.
8. Nie rozmnażać
9.W przypadku suki niesterylizowanej/psa niekastrowanego: poddać sukę zabiegowi sterylizacji, a psa kastracji, maksymalnie do 8 tygodni od momentu adopcji (w przypadku szczeniaka do roku od momentu adopcji). Adoptujący zobowiązany jest do przesłania potwierdzenia przeprowadzenia wymaganej sterylizacji/kastracji (zaświadczenie weterynarza lub ksero odpowiednich stron książeczki zdrowia psa) w terminie 14 dni od zabiegu. Jeśli stwierdzono przeciwwskazania zdrowotne do przeprowadzenia zabiegu należy przesłać zaświadczenie od weterynarza. W przypadku niemożności przeprowadzenia zabiegu w powyższym terminie, należy skontaktować sie z Oddającymlub z TOZ Oddział w Krotoszynie.
10. Nie odsprzedawać ani teĹź nie przekazywać adoptowanego zwierzęcia osobom trzecim. Nie usypiać bez porozumienia z Oddającym lub z TOZ Oddział w Krotoszynie, chyba,  Ĺźe w nagłym  wypadku   z zalecenia lekarza weterynarii.
11. Zawiadomić Oddającego do adopcji w przypadku, gdyby adoptujący nie mógł pełnić dalszej opieki nad adoptowanym zwierzęciem.
W przypadku natychmiastowej konieczności oddania psa Adoptujący zobowiązuje się do pokrycia kosztów za minimum 3 miesiące  przebywania psa w hotelu (koszt, w zaleĹźności od hotelu waha się od 350-700 zł za miesiąc )  lub zagwarantowania domu tymczasowego na czas potrzebny do znalezienia nowego właściciela.
12.  Informować Oddającego do adopcji  o zmianie miejsca pobytu zwierzęcia z podaniem jego adresu.
13. W ciągu 48 godzin od ewentualnego zaginięcia lub śmierci zwierzęcia poinformować o tym Oddającego do adopcji lub TOZ Krotoszyn.
14. Informować Oddającego (telefonicznie, mailowo lub listownie) o stanie psa. Obowiązkowo w pierwszym tygodniu od momentu adopcji, po miesiącu od adopcji, a następnie przynajmniej raz na pół roku w pierwszych dwóch latach od dnia adopcji.
 
§ 4
1.Oddający do adopcji zastrzega sobie prawo przeprowadzenia inspekcji w nowym miejscu pobytu adoptowanego zwierzęcia i zabrania go w razie stwierdzenia nieodpowiednich warunków czy złego traktowania.
 
§ 5
2.Niniejszy dokument jest zobowiązaniem adopcyjnym, a nie umową kupna - sprzedaży.
 
§ 6
Oddający oświadcza, iĹź wszelkie znane Oddającemu informacje o wieku zwierzęcia, kondycji i stanie zdrowia stwierdzonym na dzień zawarcia umowy, zostały Adoptującemu przekazane. Oddający nie odpowiada względem Adoptującego w przypadku ujawnienia się chorób lub pogorszenia się stanu zdrowia lub nawet śmierci zwierzęcia, które będą mieć miejsce w przyszłości.
 
§ 7
Strony ustalają, Ĺźe Sądem właściwym do rozpoznawania sporów wynikających z umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby TOZ w Krotoszynie.
 
 
Oświadczenie Adoptującego:
 
1. Oświadczam, iż zostałem poinformowany o wieku, stanie zdrowia i kondycji psycho-fizycznej zwierzęcia, stwierdzonej na dzień zawarcia niniejszej umowy i nie będę z tego powodu zgłaszał w przyszłości żadnych roszczeń.
2. Oświadczam, że jestem świadomy(a) tego, że w razie złego traktowania zwierzęcia grozi mi odpowiedzialność karna na podstawie Ustawy o Ochronie Zwierząt z dnia 21.08.1997r. (Dz.U. 1997 nr 111 poz.724).
3.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział w Krotoszynie, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. 1997 nr 133 poz.883).
4. W przypadku nie spełnienia któregoś z wyĹźej wskazanych warunków zobowiązuję się oddać zwierzę na żądanie Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, Oddział w Krotoszynie oraz zapłacić na rzecz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, Oddział w Krotoszynie karę umowną w wysokości 3000 zł w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od stwierdzenia złamania postanowień umowy.
5. Na cele statutowe Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, Oddział w Krotoszynie przekazuję darowiznę w wysokości ..........................  PLN
 
 


 

Informacja szczególna

1.  Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Krotoszynie email: krotoszyn@eadopcje.org, tel.: 660662191
2.  Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
-      Przeprowadzenie procesu adopcji zwierzęcia
-      Kontaktowanie się w celu monitorowania przebiegu sprawowania opieki.
3.    Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez pięć lat od zawarcia umowy adopcji.
4.  Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe zostaną przekazane Stowarzyszeniu Międzygminnemu Eko Siódemka w Krotoszynie i umieszczone w Międzynarodowej bazie danych zwierząt – SAFE ANIMAL celem rejestracji numeru chip adoptowanego zwierzęcia.
5.   Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a.  prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
b.  prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
c.   prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
d.   prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
e.   prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
f.  prawo wyraĹźenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
g. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie uĹźywanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. MoĹźesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. JednakĹźe zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie moĹźliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,
 
Aby skorzystać z powyĹźszych praw, skontaktuj się z nami: TOZ Oddział  w Krotoszynie
 Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt w Krotoszynie - Warunki adopcji